WARRANTY

เงื่อนไขการประกันสินค้า

1.การรับประกันครอบคลุมการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการผลิตภายใต้การใช้งานตามปกติและเป็นไปตามคำแนะนำการใช้งานของบริษัท โดยมีระยะเวลาการรับประกันดังต่อไปนี้

ประเภทสินค้าระยะเวลาประกันสินค้าเปลี่ยนสินค้าใหม่ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่
Solar Spotlight1 ปี7 วัน1 ปี
Solar Street light1 ปี7 วัน1 ปี
LED Downlight1 ปี7 วัน1 ปี

*หลังสิ้นสุดระยะเวลารับประกันค่าใช้จ่ายและค่าบริการจะคำนวณตามจริง เช่น ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อครบอายุการใช้งาน ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่

2.การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้

2.1เมื่อตรวจสอบแล้วสินค้าที่ส่งกลับมาไม่มีความเสียหายหรือความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากความผิดของบริษัท 

2.2 Barcode รับประกันบนสินค้าหรือกล่องสินค้าเสียหายหรือฉีกขาด

2.3 ความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้งานผิดประเภท ผิดวิธี มีการแก้ไข ดัดแปลงสินค้าให้มีสภาพต่างไปจากเดิม หรือมีการซ่อมแซม ดัดแปลงโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัท TGE

2.4 การเสื่อมและสึกหรอตามธรรมชาติ และความเสื่อมหรือสึกหรอจากการเก็บรักษาในสภาพที่ไม่เหมาะสม หรือผิดวิธี

2.5 ความเสียหายเนื่องมาจากการตกหล่น ขีดข่วน ไหม้ ภัยธรรมชาติหรือเกิดจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่น ไฟตก ไฟเกิน หรือฟ้าผ่า เป็นต้น

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเงื่อนไขการประกันสินค้าโดยไม่แจ้งล่วงหน้า

ข้อปฏิบัติเมื่อต้องการใช้สิทธิรับประกันสินค้า

1.ปฏิบัติตามคำแนะนำและวิธีการใช้สินค้าของบริษัทอย่างครบถ้วนแล้วสินค้ายังคงมีปัญหา

2.ถ่ายรูป วีดีโอของสินค้าที่เสียหายและกล่องพัสดุเพื่อยืนยันการเคลมสินค้าส่งมาทางเพจ TGE

3.ส่งสินค้าทุกชิ้นกลับมาตามที่อยู่ของบริษัทพร้อมถ่ายรูปใบเสร็จค่าจัดส่งส่งมาทางเพจ TGE (ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบตามอัตราที่บริษัทกำหนด ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตามตารางแนบท้ายเงื่อนไขการประกันสินค้า)

4.กรณีใช้สิทธิรับประกันภายใน 7 วัน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบสินค้าดังกล่าวและส่งสินค้าตัวใหม่กลับไปภายใน 4-5 วัน 

กรณีใช้สิทธิรับประกันหลัง 7 วันแต่อยู่ภายใน 1 ปี บริษัทจะดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่และส่งสินค้ากลับไปภายใน 7 วัน

5.เมื่อได้รับสินค้าตัวใหม่หรือสินค้าตัวเดิมที่ได้รับการซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ ให้ดำเนินการแจ้งกลับมาทางเพจ TGE พร้อมรายละเอียดบัญชีธนาคาร บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งให้ภายใต้เงื่อนไขตามข้อ 3 ภายใน 3-4 วัน

*บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าให้เมื่อมีการแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับสินค้า การแจ้งรายละเอียดบัญชีธนาคารล่าช้าบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งให้

*การใช้สิทธิรับประกันสินค้าภายใน 7 วันหรือ 1 ปี หมายถึง การแจ้งบริษัทว่าสินค้ามีปัญหาภายใน 7 วันหรือ 1 ปีจะถือว่าได้ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าวแล้ว

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าที่บริษัทรับผิดชอบ

ประเภทของสินค้าขนาดกล่องที่ใช้จัดส่งสินค้า (ขนาดกล่องของสินค้าจำนวน 1 ตัว)ค่าใช้จ่ายที่บริษัทรับผิดชอบ(คำนวณจากสินค้า 1 ชุด)
25W Solar SpotlightS+ไม่เกิน 70 บาท
40W Solar SpotlightMไม่เกิน 90 บาท
60W Solar SpotlightM+ไม่เกิน 100 บาท
100W Solar SpotlightLไม่เกิน 110 บาท
60W Solar Street lightM+/Lไม่เกิน 100 บาท
80W Solar Street lightM+/Lไม่เกิน 100 บาท
100W Solar Street lightM+/Lไม่เกิน 100 บาท
LED DownlightM+/Lไม่เกิน 80 บาท
LED Bulb
LED หลอดกลม
ไม่เกิน 5 บาท
%d bloggers like this: